Diagnoza i korekta wad wymowy

Studio Głosu i Mowy zaprasza na konsultacje i diagnozę wad wymowy.

Wymowę możemy określić jako wadliwą, jeśli głoski realizowane są w sposób odmienny brzmieniowo od ogólnie przyjętej normy.

Przyczynami mogą być:

Wady wymowy u dzieci określa się mianem dyslalii. Może przejawiać się w postaci:

Do wad wymowy nie zaliczamy odchyleń wynikających z nieukończonego rozwoju mowy. Wymaga on umiejętnego nadzorowania. Stymulacji rozwoju mowy powinny być poddane dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy (ORM) oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym.

U młodzieży i dorosłych częstym zjawiskiem jest seplenienie (międzyzębowe, boczne), zaburzenia w realizacji głoski ‚r’, a przede wszystkim zaciśnięte samogłoski na skutek złej pracy żuchwy i braku świadomości użycia rezonatorów. Czynnikiem istotnie rzutującym na jakość mowy jest posługiwanie się prawidłowym torem oddechowym.